KAMUOYUNA DUYURU

SAĞLIK BAKANLIĞI, İLGİLİ KURUMLAR

TÜM ÖZEL HASTANE VE TIP MERKEZLERİNE UYARIMIZDIR !

06.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile hekimlerin hastalarının tanı ve tedavi işlemlerini özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde yürütmeleri hukuka aykırı olarak çok büyük ölçüde kısıtlanmış olduğu gibi hastalarının hakları da ihlal edilmiştir.

Oysa 1219 sayılı Yasa’ya göre hekimler; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli olsun veya olmasın, özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitesi hastanelerinde hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilirler.

2219 sayılı Kanun’a göre de özel hastaneler almaya yetkili oldukları hastalar için bu hastaların istedikleri hekimleri davete ve tedavinin bu hekimler tarafından yapılmasını kabule mecburdurlar. Özel hastanede yatan hastalar da konsültasyon veya tedavi için dışardan istedikleri hekimleri çağırabilirler. Özel hastaneler, kendilerinin branş olarak kabul edebileceği hastaların tedavilerinin, bu hastanenin çalışanı olmayan bir hekim, yani muayenehane hekimi tarafından yapılmasına olanak sağlamak zorundadır.

Dolayısıyla hekimlerin mesleklerini bağımsız olarak icra etmelerinin önünde engel oluşturmak istenen söz konusu Yönetmelik hükümleri, normlar hiyerarşisine göre üst hukuk kuralları olan Yasalara aykırı olduğu gibi Anayasa’nın 2, 5, 8, 10, 13, 17, 35, 48, 49 ve 124. maddelerine de aykırıdır.

Anayasamıza göre Bakanlıklar, ancak kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilirler. Alt hukuk normunun üst hukuk normuna aykırı olması durumunda, üst hukuk kuralının uygulanacağı en temel hukuk prensibidir.

Dolayısıyla tüm özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin, hastaları ile kuruluşlarını bugünlere taşıyan hekimlere kapılarını eskiden olduğu gibi açık tutması; herhangi bir sayısal kısıtlamaya gitmeksizin tüm hekimlerle sözleşme yapmaya devam ederek İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Yine hastaların da seçecekleri hekimleri davet etmeleri halinde tüm hastane ve tıp merkezlerinin de hekimlerin hastalarına tanı ve tedavi işlemleri yapmalarına olanak sağlamaları gerekmektedir.

Aksi yönde yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olacağını, bu nedenle yaşanacak mağduriyet ve doğacak fiziksel , maddi, manevi zararlardan sağlık kuruluşlarının da Sağlık Bakanlığı , Müdürlükler ve çalışanlarıyla birlikte sorumlu olacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.