Dr. İskender Sayek


Dr. Mehmet Haberal


Dr. Yeşim Erbil


Dr. Osman Abbasoğlu 


Dr. Altan Tüzüner


Dr. Mehmet Mihmanlı


Dr. Vahit Özmen


Dr. Adil Baykan


Dr. Mazhar Semih Baskan

Türk Cerrahi Derneği Tüzüğünde Onur Kurulu ile İlgili Bölüm:

Onur Kurulu

Madde 12

  1. Türk Cerrahi Derneği Genel Kurulu tarafından seçilen 9 asil 5 yedek üyeden oluşur.
  2. Onur kuruluna seçilebilmek için genel cerrahi mesleğinde 15 yılını doldurmuş olmak, çalıştığı kurum ya da meslek örgütü tarafından meslek uygulamaları ile ilgili olarak verilmiş bir ceza ya da adli yargı tarafından yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş bir ceza almamış olmak ve Türk Cerrahi Derneğinin asil üyesi olunması gereklidir.
  3. Üyelerinin görev süreleri 2 yıldır. Başkan ve kurul üyeleri en fazla iki dönem için seçilirler.
  4. Onur kurulu ilk toplantısında başkan, ikinci başkan ve raportör seçerek çalışmalarına başlar.
  5. Onur Kurulu yılda en az 1 kez olmak üzere, ayrıca Türk Cerrahi Derneği Başkanı ya da Türk Cerrahi Derneği Onur kurulu başkanının çağrısıyla gerekli görülen zamanlarda toplanır. Toplantının başlatılması için salt çoğunluk gereklidir. Kurul kararlarını 2/3 çoğunlukla alır.
  6. Ardışık olarak ve mazeret bildirmeksizin kurulun iki toplantısına katılmayan kurul üyesinin üyeliği sona erer. Durumun, kurul başkanı tarafından dernek başkanlığına iletilmesi üzerine, yedek üyeler aldıkları oy sırasıyla boşalan üyelikler için göreve çağrılırlar.

Onur Kurulun Görevleri

  1. Yaşamlarında ve mesleki uygulamalarında topluma örnek davranışlar sergileyen meslektaşların onurlandırılmaları için yönetim kuruluna öneride bulunmak,
  2. Üyelerin mesleki uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar, haksız ithamlar ve yaptırımlar karşısında ilgililer nezninde girişimlerde bulunulması için bilgi ve belgeler ışığında rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
  3. Etik dışı davranışlar nedeniyle haklarında Etik Komisyonu tarafından araştırma yapılan ve görüş bildirilen meslektaşlar için inceleme yaparak Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
  4. Ceza alma yönünde karar verilmesi durumunda sırasıyla "uyarı, kınama, para cezası, dernek üyeliğinden süreli veya kesin ihraç" cezalarından birini önermek.