Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

 

Türk Cerrahi Derneği ve Biyoistatistik Derneği’nin birlikte organize ettiği “TCD Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu” 12 Mayıs 2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşecektir. Genel cerrahi asistanları ve uzmanlarının katılabileceği kursun amacı temel istatistiksel kavramları kullanarak tek değişkenli testleri uygulayabilme becerisine sahip olmaktır. Kontenjanın sınırlı sayıda olduğu kursumuza başvuruda geç kalınmaması için web sayfamızı ve haftalık bültenleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

Hedef Kitle

Genel cerrahi asistanları ve uzmanları

Amaç

Temel istatistiksel kavramları kullanarak tek değişkenli testleri uygulayabilme becerisine sahip olmak.

Öğrenim Hedefleri

- Tanımlayıcı istatistikleri anlama ve aralarındaki farklılığı bilerek uygun olanı seçebilmek

- Parametrik test varsayımlarını test edebilmek

- Örneklem büyüklüğünü etkileyen faktörlerin farkında olmak

- Tek değişkenli testler için örneklem büyüklüğünü hesaplayıp, denekleri rastgele gruplara atamak

- Tek değişkenli testleri uygulayabilmek

Kurs Programı

9:00 - 9:50

 1. BİYOİSTATİSTİĞE GİRİŞ VE TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER
  1. Verilerin ölçüm biçimi
   1. Sınıflanabilir Nitel Veri
   2. Sıralanabilir Nitel Veri
   3. Kesikli Nicel Veri
   4. Sürekli Nicel Veri
  2. Ortalama ve yaygınlık ölçüleri
   1. Merkezi Eğilim Ölçüleri
    1. Aritmetik Ortalama (Mean)
    2. Ortanca (Median)
    3. Tepe Değeri (Mode)
   2. Yaygınlık Ölçüleri
    1. Dağılım Genişliği (Range)
    2. Standart Sapma (Standard Deviation)
    3. Standart Hata (Standard Error of Mean)
    4. Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği (Interquartile Range)
    5. Varyasyon Katsayısı (Coefficient of Variation)
    6. Güven Aralığı (Confidence Interval)

9:50 - 10:00: Çay/Kahve molası

10:00 - 10:50

 1. HİPOTEZ TESTLERİ (2 SAAT)
  1. Araştırma Hipotezinin Kurulması
   1. Olumsuzluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları
   2. Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotez Kurulması
  2. p değeri, Tip I ve Tip II hata Kavramları Nedir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır?

10:50 - 11:00: Çay/Kahve molası

11:00 - 12:00

 1. Parametrik – Parametrik olmayan testler arasındaki farklar nelerdir?
  1. Parametrik Test Varsayımları
   1. Varyansların Homojen Olması
   2. İncelenecek Verilerin Normal Dağılıma Uyup Uymadığının Belirlenmesi
 2. Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?
  1. İncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması
  2. Karşılaştırılacak Grup Sayısı

12:00 - 13:00: Öğle yemeği

13:00 - 14:00

 1. ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
  1. Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Başlıca Faktörler
   1. Etki Büyüklüğü (Effect Size), Tip I Hata, Tip II Hata, İncelenen Olayın Varyansı
   2. Bir Paket Program Eşliğinde Örneklem Büyüklüğünün Nasıl Hesaplandığının Gösterilmesi
  2. Deneklerin Gruplara Rastgele Atanması
   1. “Random Allocation Software” Paket Programının Tanıtılması

14:00 - 14:10: Çay/Kahve molası

14:10 - 15:20

 1. SENARYOLAR EŞLİĞİNDE UYGULAMALAR (3 SAAT)
  1. Student’s t Testi ve Mann-Whitney U Testlerine İlişkin Bir Örnek
  2. Eşleştirilmiş Örneklerde t Testi ve Wilcoxon Testlerine İlişkin Bir Örnek
  3. Ki-kare Testi, Fisher’in kesin Ki-Kare Testi ve McNemar Testine İlişkin Bir Örnek

15:20 - 15:30: Çay/Kahve molası

15:30 - 17:00

 1. Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Örnek
 2. Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Örnek

Kurs Eğitmeni

 • Prof. Dr. Atilla Halil Elhan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)

NOT: Katılımcıların kursa gelirken yanlarında IBM SPSS yazılımının yüklü olduğu bir dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir. Uygulamalar katılımcıların kişisel bilgisayarı üzerinden yapılacaktır.

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.