Sözlü sınava başvuralabilmesi için dernek üyesi olunması gerekmektedir.
Dernek üyeliğine başvurmak için lütfen tıklayınız.

Sözlü Sınav Bilgilendirmesi

Genel cerrahi uzmanlık eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarının iki aşamasına da girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

5.1.1 - Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresinin tamamlanmış ve uzmanlık belgesi almış olması

5.1.2 - Adayın asistan karnesinin, mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresince katıldığı kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin, eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde Türk Cerrahi Derneği Asistan Karnesi ile belgelendirilmesi,

5.2 - Eğitimini yukarıdaki ölçütlere uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptir. Son yıl asistanları yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik kısmına (birinci basamak) girebilirler. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlik belgesi almak için uzman ve TCD Üyesi olması gerekir.

5.3 - Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girmek için gerekli ölçütlere uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri (gün/ay/yıl), 3 ay önceden ilan edilir.

5.4 - Yazılı Sınav Bilgi ölçmeye yönelik olup yılda en az iki kez yapılır. Bu sınava genel cerrahi dalında uzmanlığını almış ve 5.1‟ deki şartları yerine getirmiş her aday ve son yıl asistanları katılabilir. Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yazılı sınav koşullarını sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu nedenle son sene asistanlarının başvuru sayfasındaki formu Eğitim Sorumlusu veya Anabilim Dalı Başkanına imzalatarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. Dernek üyesi olan adaylar üye numaraları ile, dernek üyesi olmayan uzmanlar ise sisteme uzmanlık belgelerini yükleyerek başvurabilirler.

5.5 - Sözlü/Uygulama Sınavı Yazılı sınavda başarılı olan adayın klinik uygulama ve hastaya yaklaşım becerilerini ölçecek biçimde düzenlenecek olan sözlü/uygulama sınavı yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik, beceri ve tutum özelliklerini de içeren bir şekilde yapılır.

5.6 - Yeterliğin Belgelendirilmesi Yeterlik belgelendirmesi tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yazılı ve sözlü/uygulama sınavlarında başarılı olanlara ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması konusunda mail ile bilgilendirme yapılacaktır.

5.7 * - Yazılı sınav geçerlilik süresi 5 yıldır, yazılı sınav sonrası 5 yıl içinde sözlü sınava başvurmayanlar sözlü sınava ancak yeniden yazılı sınavda başarılı olurlar ise başvurabilirler

Yazılı ve sözlü sınav başvurusunda sınav ücreti başvuru esnasında kredi kartı ile online yapılır.

Sınav hazırlıkları için sayının belli olması gerektiğinden (soru kitapçıkları hazırlığı vb) adaylar yazılı veya sözlü sınav için son başvuru tarihinden önce başvuru işlemlerini tamamladıkları takdirde ilgili sınava girebilirler. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra telefon ile veya şahsen yapılan başvurular maalesef değerlendirilemeyecektir. Bu konudaki hassasiyetinize teşekkür ederiz.

Sözlü sınava başvuralabilmesi için dernek üyesi olunması gerekmektedir.
Dernek üyeliğine başvurmak için lütfen tıklayınız.

Başvuru Formu