[EPS-0147]

Post-tiroidektomi hipokalsemi semptomlarını taklit eden nadir durum: Spinal ependimom hemorajisi

Taha Anıl Kodalak1, Kayahan Eyüboğlu1, Murat Emre Reis1, Serdar Türkyılmaz2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi,Genel Cerrahi,Trabzon

Amaç
Hipokalsemi, tiroidektomi sonrası en sık görülen komplikasyonlardan biri olup geçici hipokalsemi oranı %6,9-49, kalıcı hipokalsemi oranı ise %0,4-33 arasındadır. Postoperatif takiplerde hastalarda serum kalsiyum, inorganik fosfat, albümin düzeyleri ölçülmekte, hipokalsemi semptomları sorgulanmaktadır. Serum kalsiyum düzeyi normal aralıkta iken hipokalsemik semptomların görülmesi beklenmeyen bir durum olup hastada daha önce bilinmeyen patolojilerin habercisi olabilir. Sunulan olguda bilateral total tiroidektomi ve paratiroidektomi sonrası serum kalsiyum düzeyi replasmanlar ile normal aralığa gelen hastada ellerde uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük şikayetlerinin devam etmesi üzerine spinal ependimom hemorajisi tespit edilmiştir.
Olgu sunumu
Multinodüler guatr ve paratiroid adenomu nedeniyle başvuran 60 yaşındaki kadın hastaya bilateral total tiroidektomi, sol ve sağ üst lob paratiroid adenomu için paratiroidektomi yapıldı. Postoperatif birinci gününde kalsiyum değeri 8,1 mg/dL (N:8,8-10,6, düzeltilmiş Ca: 8,54) gelen hastanın ek şikayeti yoktu. Ameliyat sonrası ikinci gününde kalsiyum 7,8 mg/dL (düzeltilmiş Ca: 8,37) gelen hastanın ellerde ve ayaklarda güçsüzlük şikayeti oldu. Yapılan replasmanlar sonrası kalsiyum seviyeleri normale dönen hasta şikayetlerinin gerilememesi üzerine nöroloji ile konsülte edildi. Bilateral alt ekstremite (2/5) ve üst ekstremite (3/5) proksimalinde kuvvet kaybı gelişti. Şikayetleri giderek artan ve sonrasında solunum sıkıntısı yaşayan hasta serviste acil entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. Çekilen beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) hastada “bulbus düzeyinde hemoraji ve servikal spinal kordda ciddi ödematoz bulguları olan akut hemorajik lokoensefalit” ön tanısı düşünüldü. Yoğun bakıma devredildi. Sonrasında spinal MRG ile değerlendirilen hastanın daha önceden bilinmeyen bir ependimomu olduğu (Şekil-1) görüldü. Muhtemel tiroid cerrahisi için verilen baş boyun pozisyonu nedeniyle kitleden kanaması sebebiyle yavaş gelişen nörolojik semptomları tetrapleji ile sonuçlandı. Operasyon sonrası yedinci gününde hastaya yoğun bakımda yapılan tetkikler sonucu ilgili bölümlerce beyin ölümü kararı alındı.
Tartışma ve Sonuç
Literatürde spinal anestezi sonrası maskelenen hemorajik spinal ependimom vakası bildirilmişse de tiroidektomi sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tanı koyulan bir olguya rastlanılmamıştır. Tiroidektomi sonrası kalsiyum değerleri normal aralıkta iken hipokalsemik semptomlar görülmesi ileri tetkik gerekliliği adına uyarıcı olabilir.

Keywords: tiroidektomi, hipokalsemi, spinal ependimom, hemoraji