[P464]

ANAL MANOMETRE DENEYİMLERİMİZ

E. Hatipoğlu, B. Bayraktar, D. Atasoy, O. Bayraktar, İ. Erenler Ergüner, M. Özcan, B. Kayabaşı, O. Tortum
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD


Anal manometre, basınç sensörleri (transducer) aracılığıyla hastaların dinlenme (resting), kasılma (squeezing) ve ıkınma (straining) sırasındaki anal kanal basınçlarını ölçmek için kullanılmaktadır. Normalde ıkınma sırasında anal sfinkterin gevşemesi ve böylece anal kanal içindeki basıncın düşmesi gerekmektedir. Anal basınçları ölçmenin yanında anal manometre, rektoanal inhibitör refleksin varlığını saptamak için de kullanılmaktadır. Rektoanal inhibitör refleks, rektal distansiyonun anal sfinkterde refleks gevşemeye neden olmasıdır. Anal manometrenin en sık kullanım alanlarından birisi de fekal inkontinanstır. Toplum genelinde fekal inkontinans sıklığı %2-18 arasında olduğu tahmin edilmektedir. CTF Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi’nde gerçekleştirilen anal manometre deneyimlerimizi sunuyoruz. Temmuz 2009 ile Aralık 2009 tarihleri arasında 32 hastaya anal manometre (Solar GI, MMS B.V., Netherlands) uygulandı. Hastaların 6’sına ulaşılamadığından çalışma dışında bırakıldı. Hastaların yaş ortalaması 46.5 (18-80 yıl) olarak ölçüldü. Hastaların 16’sinin (%61.5) kadın, 10’unun (%38.5) erkek olduğu görüldü. Kadınların yaş ortalaması 47.8 (18-80 yıl), erkeklerin yaş ortalaması 45.1 (27-57 yıl) idi. Çalışmaya alınan 26 hastanın 6’sında (%23.1) fekal inkontinans saptanmamıştır. Fekal inkontinans saptanmayan hastaların anal manometre yapılma endikasyonlarına bakıldığında 2 hastanın preop değerlendirme amacıyla yönlendirildiği, 1 hastada vajinal doğum hikayesi, 1 hastada rektum operasyonu, 1 hastada anal fissür ameliyatı ve 1 hastada da anal travma anamnezi olduğu gözlendi. Fekal inkontinans etiyolojilerine ayrıntılı bakıldığında en sık 4’er (%20’şer) defa ile vajinal doğum ve trafik kazasına bağlı spinal kord hasarının olduğu diğer sebeplerin ise sırasıyla düşme (n=3, %15), anal atrezi (n=2, %10), Fournier gangreni (n=1, %5), multipl hemoroidektomi operasyonu (n=1, %5), uterus op (n=1, %5), disk hernisi op (n=1, %5), anal travma (n=1, %5), rektovajinal fistül op (n=1, %5) ve anal fissür op (n=1, %5) olduğu saptandı. Güncel çalışmalarda anal manometre ve endoanal ultrasonun fekal inkontinans hastalarında tedavi seçeneklerini belirlemede yol gösterici olduğu ifade edilmiştir. Deneyimlerimize göre fekal inkontinans şikayetiyle başvuran hastalarda anamnez ve hayat kalitesi iyi sorgulanmalıdır. Ayrıntılı bir anamnez sayesinde kötü hijyen, akıntı ile fekal inkontinans arasındaki farklar kolaylıkla anlaşılabilmektedir.